KVKK

KVKK

KVKK

İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tarafınızı aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nden yatırım fonu alım satımı ve portföy yönetimi hizmeti almak amacıyla Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, istihbarat, raporlama, skorlama, risk izleme, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar ile Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi ve diğer Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bunların iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, aracılık faaliyetleri kapsamında ilişkili olunan kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar, SPK, BİST A.Ş., TSPB, MKK A.Ş., TCMB gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, vergi, MASAK, SGK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlüğümüz üzerinden yapılmış olan başvurular, müşteri görüşmeleri, SMS ve e-posta kanalları, web sitelerine yapılan başvurular gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Portföy tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA